Teckningsoption TO2

Teckningsoption av serie TO 2 

Villkor för teckningsoptioner

En (1) teckningsoption av serie TO 2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Lösenpris för teckningsoptioner av serie TO 2 är fem (5) kronor per aktie. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 kan äga rum under perioden 18 september - 29 september 2017. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 beräknas till den 27 september 2017.

Det finns totalt 2 500 000 teckningsoptioner av serie TO 2 utgivna. I det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 nyttjas tillförs Bolaget 12,5 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,6 MSEK. Erhållande av de tecknade aktierna genom utnyttjandet av teckningsoption TO 2 beräknas ske cirka tre veckor efter teckningsperiodens utgång.

Tillvägagångssätt för att nyttja teckningsoptioner

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå, investeringssparkonto och kapitalförsäkring)
Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)
Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket.
Anmälningssedel

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.