Pressmeddelanden

Cyxone delårsrapport 2017-01-01-2017-03-31

Sammanfattning av delårsrapport

Kvartalet (2017-01-01-2017-03-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -1491 (-307) KSEK
 • Resultat per aktie -0,10 (-0,04) SEK
 • Likvida medel uppgick per 2017-03-31 till 31 275 (4 114) KSEK
 • Soliditeten uppgick per 2017-03-31 till 98,2 (97,8) %

Väsentliga händelser under första kvartalet 2017

 • Teckningsperioden för TO 1 avslutades den 10 februari 2017 och under denna period nyttjades 2 405 992 teckningsoptioner för teckning av lika många aktier vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 96 %. Cyxone tillfördes därmed cirka 12 miljoner kronor före emissionskostnader.
 • Cyxones utvecklingssubstans T20Ks förmåga att både förebygga och bromsa multipel skleros i djurmodell verifierades av ett oberoende laboratorium

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Samarbetsavtal har ingåtts med Bachem AG i Schweiz för att utveckla kemisk syntes och produktion av T20K för icke-kliniska och kliniska studier

VD Kjell Stenberg kommenterar

Efter årsskiftet startade Cyxone utvärderingen av T20K-resultaten som erhållits under 2016. Till sin hjälp för denna utvärdering har bolaget sitt vetenskapliga råd samt sin strategiska partner Sourcia. Målet har varit att utforma ett T20K-utvecklingsprogram som sträcker sig fram till klinisk fas II. Mycket arbete har lagts ner på att finna bolag som kan leverera högkvalitativa studier till rätt pris i enlighet med bolagets tidsplan.

Under perioden har den mycket lovande effekten av T20K i djurmodell för MS validerats av ett oberoende laboratorium. T20K kan bromsa MS-symptom både före sjukdomen bryter ut och när sjukdomssymptomen redan brutit ut. T20K är en lika effektiv hämmare av MS som den ledande orala MS-medicinen Gilenya.

Under 2017 planerar bolaget att utvärdera effekterna av tidig behandling med T20K i MS-djurmodell. Detta för att spegla planerna att behandla MS-patienter så snabbt som möjligt efter diagnos.

Andra aktiviteter som planeras är syntes av T20K som räcker till både djurförsök och för studier i människa. Vi ska utveckla och förfina olika analysmetoder för att mäta hur T20K tas upp och fördelar sig i kroppen. Speciellt viktigt är de toxikologiska studierna som är essentiella för att kunna göra en bra säkerhetsbedömning av T20K inför de kliniska studierna.

Cyxone har presenterat T20K och sin anti-inflammatoriska cyklotidteknologi för de ledande läkemedelsbolagen i Europa och i USA och har fortlöpande en positiv dialog med dessa bolag.

Vi är mycket glada över det stora intresse som aktieägarna visat genom att 96 % av bolagets första optioner (TO1) omvandlades till aktier. Cyxone har därigenom tillförts 12 miljoner kronor före emissionskostnader.

Följ våra nyheter och information om vår närvaro på investerarträffar via First North och bolagets hemsida: www.Cyxone.com

Kjell Stenberg
VD, Cyxone AB

Kommande finansiella rapporter och bolagsstämma
2017-05-23 Bolagsstämma
2017-08-30 Delårsrapport

Rapporten i sin helhet bifogas.

Malmö den 16 maj 2017

Styrelsen 

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, CEO
Tel: 0723-816168
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
211 22 Malmö
www.cyxone.com

Denna bokslutskommuniké är sådan information som Cyxone AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappershandel. Informationen lämnades av VD Kjell Stenberg för offentliggörande den 16 maj 2017 kl. 08:50 CET.

Denna rapport innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande. 

Filer för nedladdning
juni 29, 2017

Med hänvisnings till det Nyhetsbrev som publicerades på Cyxones hemsida den 28 juni (se nedan) vill vi på detta sätt kommunicera innehållet till alla med intresse i Cyxone AB och dess projekt.

Läs mer
juni 14, 2017
Regulatorisk

Cyxone meddelar att bolaget undertecknat ett avtal rörande den exklusiva rätten att förvärva den kliniska läkemedelskandidaten Rabeximod från OxyPharma AB. Transaktionen har utformats på ett sätt som minimerar påverkan av Cyxones kassaflöde genom att motparten erbjuds en miljon niohundra sextontusen trehundra sjuttiotvå aktier (1 916 372 aktier motsvarande en utspädningseffekt om 12,5 %) samt royaltyrättigheter om tio procent (10%) på framtida nettointäkter kopplade till Rabeximod. Cyxone kommer att kalla till extra bolagsstämma för att söka ägarnas godkännande för en riktad nyemission som möjliggör att genomföra förvärvet och en fas 2b-studie inom ledgångsreumatism.

Läs mer
juni 07, 2017
Regulatorisk

Cyxone AB och University of Queensland inleder samarbete för att ytterligare klarlägga effekterna av Cyxones utvecklingssubstans T20K i MS modellen. 

Läs mer
maj 23, 2017

Idag, den 23 maj 2017, hölls årsstämma i Cyxone AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Läs mer
maj 18, 2017
Regulatorisk

Cyxone meddelar idag att bolaget etablerat ett långsiktigt strategiskt samarbete med Sourcia, en klinisk kontraktforskningsorganisation (CRO) med kontor i Nederländerna, Belgien och Tyskland.

Läs mer
maj 16, 2017
Regulatorisk

Sammanfattning av delårsrapport

Kvartalet (2017-01-01-2017-03-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -1491 (-307) KSEK
 • Resultat per aktie -0,10 (-0,04) SEK
 • Likvida medel uppgick per 2017-03-31 till 31 275 (4 114) KSEK
 • Soliditeten uppgick per 2017-03-31 till 98,2 (97,8) %
Läs mer
maj 15, 2017

Cyxone AB och den schweiziska läkemedelstillverkaren Bachem AG har sedan 2016 samarbetat med att utveckla syntesen av Cyxones utvecklingssubstans T20K och att producera substans för de studier som startades förra året.

Läs mer
april 21, 2017

Aktieägarna i Cyxone AB (publ), 559020-5471, kallas härmed till årsstämma på Setterwalls Advokatbyrå AB, Stortorget 23, i Malmö tisdagen den 23 maj 2017 kl. 10.00.

Läs mer
mars 10, 2017
Regulatorisk

Cyxone meddelar idag att en oberoende forskargrupp på Monash University i Australien har bekräftat de goda effekter av bolagets utvecklingssubstans T20K på MS symptom i djurmodell som tidigare beskrivit.

Läs mer
1
2
3

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.