Pressmeddelanden

Cyxone offentliggör prospekt avseende nyemission om 25 MSEK inför notering på Nasdaq First North

Styrelsen i Cyxone AB (publ) ("Cyxone" eller "Bolaget") har beslutat att genomföra en nyemission av units riktad till allmänheten i Sverige och institutionella investerare. Cyxone har upprättat ett prospekt avseende nyemission av units inför planerad notering av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North. Beräknad första handelsdag på First North är den 7 juni 2016. Prospektet har i dag, den 12 april 2016, godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.cyxone.com, och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats. Cyxone har erhållit teckningsåtaganden om totalt 15 MSEK, motsvarande 60 procent av den initiala emissionslikviden.

Bakgrund och motiv
Cyxone är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga växtproteiner, s.k. cyclotider. Cyclotidteknologin kan ge fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av en unik cyclotid, T20K, som i studier visat sig effektivt hämma nyckelprocesser typiska för olika immunsjukdomar som t.ex. multipel skleros och ledgångsreumatism.

Bolagets styrelse anser att en notering av Bolagets aktier på First North skulle skapa utökade möjligheter för en god marknadsföring av såväl Bolaget som dess verksamhet. Vidare underlättas eventuell framtida kapitalanskaffning, vilket underlättar bibehållandet av en hög utvecklings- och expansionstakt.

Cyxones erbjudande i korthet
Rätt att teckna units ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten i Sverige och institutionella investerare. En unit består av två aktier och en teckningsoption av serie TO 1 och en teckningsoption av serie TO 2 som vardera berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget. Teckningskursen är 10 SEK per unit, d.v.s. 5 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej. En teckningsoption av serie TO 1 berättigar vardera till teckning av en ny aktie för 5 SEK under perioden 30 januari 2017 - 10 februari 2017 och en teckningsoption av serie TO 2 berättigar vardera till teckning av en ny aktie för 5 SEK under perioden 18 september - 29 september 2017.

Nyemissionen omfattar högst 5 000 000 units, vilket innebär att högst 5 000 000 aktier samt högst 2 500 000 teckningsoptioner av serie TO 1 och högst 2 500 000 teckningsoptioner av serie TO 2 emitteras. Fulltecknas nyemissionen tillförs Cyxone initialt 25 MSEK. I det fall nyemissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1 och serie TO 2 nyttjas tillförs Bolaget ytterligare 25 MSEK. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 50 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till knappt 4,1 MSEK. Lägsta nivå för att genomföra nyemissionen är 12 MSEK.

Prospekt, anmälningssedel och teaser
Prospektet finns tillgängligt på Cyxones webbplats, www.cyxone.com, och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats http://www.finansinspektionen.se/Register/Prospektregistret. Anmälningssedel finns att tillgå via Eminovas hemsida, www.eminova.se, samt på Bolagets ovan nämnda hemsida. Tillsammans med anmälningssedeln kommer även en teaser att publiceras som innefattar sammanställd information om nyemissionen, Bolaget och dess verksamhet. 

Rådgivare/projektledare
Corpura AB är projektledare i samband med nyemissionen och Fredersen Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North kommer att vara Consensus Asset Management AB. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut med anledning av nyemissionen.

Mer information
För ytterligare information hänvisas till det prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen med anledning av nyemissionen inför den planerade noteringen på First North.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner.

2016-04-12

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell Stenberg, CEO
Tel: 070-716 80 09
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
221 22 Malmö
www.cyxone.com

För frågor om anmälan och teckning av units:
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3tr
111 46 Stockholm
Tel: 08 - 684 211 00
Fax: 08-684 211 29
E-post: info@eminova.se
www.eminova.se

Om Cyxone
Cyxone AB (publ) är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga växtproteiner, s.k. cyclotider. Cyclotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya läkemedel med fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av en substans, T20K, som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar som t.ex. multipel skleros och ledgångsreumatism. Cyxone har upprättat ett prospekt avseende nyemission av units inför upptagande av handel på Nasdaq First North. Beräknad första handelsdag är 7 juni 2016. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North kommer att vara Consensus Asset Management AB.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med units eller andra värdepapper i Cyxone. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Cyxone kommer endast att ske genom det prospekt som Cyxone offentliggjort. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Cyxone för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga betalda tecknade units eller units har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Cyxone och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2016, kl 18:15.

Filer för nedladdning
augusti 31, 2016
Regulatorisk

Cyxone har genom företaget LPT Laboratory of Pharmacology and Toxicology GmbH i Tyskland genomfört sin första toxcitietsundersökning av utvecklingssubstansen T20K för multipel skleros (MS).

Läs mer
augusti 24, 2016
Regulatorisk

Sammanfattning av halvårsrapport

Halvåret (2016-01-01 - 2016-06-30) 

  • Rörelsens intäkter uppgick till 0 KSEK
  • Resultat efter finansiella poster -1 464 KSEK 
  • Resultat per aktie - 0,11 SEK
  • Likvida medel uppgick per 2016-06-30 till 24 636 KSEK
  • Soliditeten uppgick per 2016-06-30 till 87,9 %

Kvartalet (2016-04-01 - 2016-06-30)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster -1 157 KSEK 
  • Resultat per aktie -0,09 SEK
Läs mer
augusti 10, 2016
Regulatorisk

Cyxone AB (publ) har utökat sitt vetenskapliga råd med Dr. Tony Verco. Dr. Verco är läkare och har en gedigen erfarenhet av att leda utveckling av nya läkemedelssubstanser fram till och genom fas I-studier i människa. Han har bl a varit chef vid AstraZenecas fas I-enhet i Storbritannien. Dr. Verco har även varit medicinsk chef vid BioMS Medical i Kanada där han ansvarat för internationella fas III-studier av en ny läkemedelskandidat för multipel skleros (MS).

Läs mer
juni 01, 2016

Cyxone ABs (publ) ansökan om listning av bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2 för upptagande av handel på Nasdaq First North har godkänts av Nasdaq First North. Första handelsdag är den 7 juni 2016. Kortnamn för bolagets aktie på First North är CYXO, kortnamnet för teckningsoption TO 1 är CYXO TO 1 och kortnamnet för teckningsoption TO 2 är CYXO TO 2.

Läs mer
maj 04, 2016

Den 29 april 2016 avslutades teckningstiden i Cyxones nyemission av units inför den planerade noteringen vid Nasdaq First North. Emissionen om 25 MSEK tecknades till cirka 135 MSEK inklusive teckningsåtagande, vilket motsvarar en teckningsgrad om ca 540 %. Totalt inkom 4 173 teckningar. Cyxone tillförs därmed totalt cirka 25 MSEK före noterings- och emissionskostnader om cirka 2,8 MSEK. Avräkningsnotor skickas ut den 6 maj 2016.

Läs mer
april 13, 2016

Idag den 13 april 2016 inleds teckningsperioden för Cyxones nyemission av units. Vid fulltecknad nyemission tillförs Cyxone initialt 25 MSEK och vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner tillförs Bolaget ytterligare 25 MSEK före emissionskostnader. Emissionsperioden löper till och med den 29 april, och om Bolaget godkänns av First North beräknas första handelsdag för aktien och teckningsoptionerna till den 7 juni 2016. Cyxone har erhållit teckningsåtaganden om totalt 15 MSEK, motsvarande 60 procent av den initiala emissionslikviden. Bolagets värdering uppgår till cirka 40 MSEK innan nyemissionen.

Läs mer
april 12, 2016

Styrelsen i Cyxone AB (publ) ("Cyxone" eller "Bolaget") har beslutat att genomföra en nyemission av units riktad till allmänheten i Sverige och institutionella investerare. Cyxone har upprättat ett prospekt avseende nyemission av units inför planerad notering av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North. Beräknad första handelsdag på First North är den 7 juni 2016. Prospektet har i dag, den 12 april 2016, godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.cyxone.com, och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats. Cyxone har erhållit teckningsåtaganden om totalt 15 MSEK, motsvarande 60 procent av den initiala emissionslikviden.

Läs mer
1
2
3

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.