Pressmeddelanden

Cyxone offentliggör prospekt avseende nyemission om 25 MSEK inför notering på Nasdaq First North

Styrelsen i Cyxone AB (publ) ("Cyxone" eller "Bolaget") har beslutat att genomföra en nyemission av units riktad till allmänheten i Sverige och institutionella investerare. Cyxone har upprättat ett prospekt avseende nyemission av units inför planerad notering av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North. Beräknad första handelsdag på First North är den 7 juni 2016. Prospektet har i dag, den 12 april 2016, godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.cyxone.com, och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats. Cyxone har erhållit teckningsåtaganden om totalt 15 MSEK, motsvarande 60 procent av den initiala emissionslikviden.

Bakgrund och motiv
Cyxone är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga växtproteiner, s.k. cyclotider. Cyclotidteknologin kan ge fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av en unik cyclotid, T20K, som i studier visat sig effektivt hämma nyckelprocesser typiska för olika immunsjukdomar som t.ex. multipel skleros och ledgångsreumatism.

Bolagets styrelse anser att en notering av Bolagets aktier på First North skulle skapa utökade möjligheter för en god marknadsföring av såväl Bolaget som dess verksamhet. Vidare underlättas eventuell framtida kapitalanskaffning, vilket underlättar bibehållandet av en hög utvecklings- och expansionstakt.

Cyxones erbjudande i korthet
Rätt att teckna units ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten i Sverige och institutionella investerare. En unit består av två aktier och en teckningsoption av serie TO 1 och en teckningsoption av serie TO 2 som vardera berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget. Teckningskursen är 10 SEK per unit, d.v.s. 5 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej. En teckningsoption av serie TO 1 berättigar vardera till teckning av en ny aktie för 5 SEK under perioden 30 januari 2017 - 10 februari 2017 och en teckningsoption av serie TO 2 berättigar vardera till teckning av en ny aktie för 5 SEK under perioden 18 september - 29 september 2017.

Nyemissionen omfattar högst 5 000 000 units, vilket innebär att högst 5 000 000 aktier samt högst 2 500 000 teckningsoptioner av serie TO 1 och högst 2 500 000 teckningsoptioner av serie TO 2 emitteras. Fulltecknas nyemissionen tillförs Cyxone initialt 25 MSEK. I det fall nyemissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1 och serie TO 2 nyttjas tillförs Bolaget ytterligare 25 MSEK. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 50 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till knappt 4,1 MSEK. Lägsta nivå för att genomföra nyemissionen är 12 MSEK.

Prospekt, anmälningssedel och teaser
Prospektet finns tillgängligt på Cyxones webbplats, www.cyxone.com, och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats http://www.finansinspektionen.se/Register/Prospektregistret. Anmälningssedel finns att tillgå via Eminovas hemsida, www.eminova.se, samt på Bolagets ovan nämnda hemsida. Tillsammans med anmälningssedeln kommer även en teaser att publiceras som innefattar sammanställd information om nyemissionen, Bolaget och dess verksamhet. 

Rådgivare/projektledare
Corpura AB är projektledare i samband med nyemissionen och Fredersen Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North kommer att vara Consensus Asset Management AB. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut med anledning av nyemissionen.

Mer information
För ytterligare information hänvisas till det prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen med anledning av nyemissionen inför den planerade noteringen på First North.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner.

2016-04-12

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell Stenberg, CEO
Tel: 070-716 80 09
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
221 22 Malmö
www.cyxone.com

För frågor om anmälan och teckning av units:
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3tr
111 46 Stockholm
Tel: 08 - 684 211 00
Fax: 08-684 211 29
E-post: info@eminova.se
www.eminova.se

Om Cyxone
Cyxone AB (publ) är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga växtproteiner, s.k. cyclotider. Cyclotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya läkemedel med fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av en substans, T20K, som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar som t.ex. multipel skleros och ledgångsreumatism. Cyxone har upprättat ett prospekt avseende nyemission av units inför upptagande av handel på Nasdaq First North. Beräknad första handelsdag är 7 juni 2016. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North kommer att vara Consensus Asset Management AB.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med units eller andra värdepapper i Cyxone. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Cyxone kommer endast att ske genom det prospekt som Cyxone offentliggjort. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Cyxone för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga betalda tecknade units eller units har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Cyxone och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2016, kl 18:15.

Filer för nedladdning
maj 23, 2017

Idag, den 23 maj 2017, hölls årsstämma i Cyxone AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Läs mer
maj 18, 2017
Regulatorisk

Cyxone meddelar idag att bolaget etablerat ett långsiktigt strategiskt samarbete med Sourcia, en klinisk kontraktforskningsorganisation (CRO) med kontor i Nederländerna, Belgien och Tyskland.

Läs mer
maj 16, 2017
Regulatorisk

Sammanfattning av delårsrapport

Kvartalet (2017-01-01-2017-03-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -1491 (-307) KSEK
 • Resultat per aktie -0,10 (-0,04) SEK
 • Likvida medel uppgick per 2017-03-31 till 31 275 (4 114) KSEK
 • Soliditeten uppgick per 2017-03-31 till 98,2 (97,8) %
Läs mer
maj 15, 2017

Cyxone AB och den schweiziska läkemedelstillverkaren Bachem AG har sedan 2016 samarbetat med att utveckla syntesen av Cyxones utvecklingssubstans T20K och att producera substans för de studier som startades förra året.

Läs mer
april 21, 2017

Aktieägarna i Cyxone AB (publ), 559020-5471, kallas härmed till årsstämma på Setterwalls Advokatbyrå AB, Stortorget 23, i Malmö tisdagen den 23 maj 2017 kl. 10.00.

Läs mer
mars 10, 2017
Regulatorisk

Cyxone meddelar idag att en oberoende forskargrupp på Monash University i Australien har bekräftat de goda effekter av bolagets utvecklingssubstans T20K på MS symptom i djurmodell som tidigare beskrivit.

Läs mer
februari 16, 2017
Regulatorisk

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Kvartalet (2016-10-01 - 2016-12-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -1 301 KSEK
 • Resultat per aktie -0,10 SEK

Kalenderår (2016-01-01 - 2016-12-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -3 999 KSEK
 • Resultat per aktie - 0,30 SEK 
 • Likvida medel uppgick per 2016-12-31 till 21 598 KSEK 
 • Soliditeten uppgick per 2016-12-31 till 96,9 %

Räkenskapsåret (2015-07-13 - 2016-12-31) 

 • Rörelsens intäkter uppgick till 21 KSEK 
 • Resultat efter finansiella poster -4 161 KSEK 
 • Resultat per aktie - 0,32 SEK 
 • Likvida medel uppgick per 2016-12-31 till 21 598 KSEK 
 • Soliditeten uppgick per 2016-12-31 till 96,9 %
Läs mer
februari 15, 2017
Regulatorisk

Teckningsperioden för TO 1 avslutades den 10 februari 2017 och under denna period nyttjades 2 405 992 teckningsoptioner för teckning av lika många aktier vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 96 %. Cyxone tillförs därmed cirka 12 miljoner kronor före emissionskostnader.

Läs mer
januari 30, 2017

Genom de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med noteringsemissionen i april 2016 kan aktier tecknas under perioden 30 januari - 10 februari 2017. En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en aktie för fem (5) kronor. Observera att de teckningsoptioner av serie TO 1 som inte avyttras senast den 8 februari 2017 eller utnyttjas senast den 10 februari 2017 blir ogiltiga och förlorar sitt värde. I det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas tillförs Cyxone 12,5 MSEK före emissionskostnader. Nedan presenteras information om hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner.

Läs mer
1
2
3
4
5

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.