Pressmeddelanden

Cyxone undertecknar förvärvsavtal av läkemedelskandidat i fas 2

Cyxone meddelar att bolaget undertecknat ett avtal rörande den exklusiva rätten att förvärva den kliniska läkemedelskandidaten Rabeximod från OxyPharma AB. Transaktionen har utformats på ett sätt som minimerar påverkan av Cyxones kassaflöde genom att motparten erbjuds en miljon niohundra sextontusen trehundra sjuttiotvå aktier (1 916 372 aktier motsvarande en utspädningseffekt om 12,5 %) samt royaltyrättigheter om tio procent (10%) på framtida nettointäkter kopplade till Rabeximod. Cyxone kommer att kalla till extra bolagsstämma för att söka ägarnas godkännande för en riktad nyemission som möjliggör att genomföra förvärvet och en fas 2b-studie inom ledgångsreumatism.

Cyxone meddelar att bolaget, i enlighet med dess kommunicerade plan, identifierat ett nytt projekt som styrelsen föreslår att bolaget förvärvar. Projektet har redan uppnått en bevisad, klinisk effekt inom ledgångsreumatism och förväntas skapa tydliga synergier med Cyxones befintliga portfölj inom det autoimmuna området.

Cyxones ordförande, Bert Junno, kommenterar, "Styrelsens vision är att bygga ett bolag inom autoimmuna sjukdomar med en portfölj i världsklass. Vi är övertygade att Rabeximod är ett utmärkt komplement till vår utvecklingssubstans T20K och multipel skleros och vi ser fram emot att få presentera förslaget i sin helhet på bolagsstämman."

Rabeximod tillhör en ny molekylklass och har visat lovande resultat inom flera indikationer. Läkemedelskandidaten har uppvisat en statistiskt, signifikant terapeutisk effekt i en placebokontrollerad fas 2-studie inom ledgångsreumatism omfattande mer än 200 patienter. Studien var utformad för att mäta effekten av Rabeximod efter 12 veckors behandling men den statistiskt signifikanta effekten uppnåddes först fyra veckor senare (i vecka 16). Cyxone ämnar genomföra en klinisk fas 2b-studie med Rabeximod omfattande 24 veckors behandling med den dos som tidigare visat sig ge signifikanta effekter på den primära sjukdomsparametern.

"Vår fas 2-studie definierade den optimala dosen för att åstadkomma effekt på de viktigaste sjukdomsparametrarna med god, bibehållen säkerhet. Vi är övertygade om att vår samlade kunskap från föregående studier tillsammans med Cyxones starka affärskunnande ger Rabeximod de bästa förutsättningarna att lyckas", kommenterade Leif Lundblad, ordförande för OxyPharma.

Värdet av OxyPharmas tillgångsportfölj har beräknats av den oberoende värderingskonsulten, Venture Valuation i Zürich. Slutsatsen är att nuvärdet för Rabeximod kan komma att tredubblas om Cyxone slutför en positiv fas 2b-studie och motsvara mer än 20 gånger Cyxones beräknade kostnader för att genomföra den kliniska studien.

"Avsikten med affären är att omvandla Cyxone till ett kliniskt bolag med en bredare autoimmun-portfölj, helt i linje med vår långsiktiga strategi. Under min karriär har jag följt utvecklingen av Rabeximod under mer än ett decennium vilket möjliggjort att vi lyckats förvärva detta projekt med lovande resultat i klinisk fas 2. Med min bakgrund från att förvärva läkemedelsprojekt till "big pharma" är jag övertygad om att det föreslagna förvärvet stärker vår förhandlingsposition betydligt. För våra aktieägare innebär affären att den totala portföljrisken sänks utan att påverka den nuvarande kassan samtidigt som antalet möjliga förvärvare och bolagsvärdet ökar. För att försäkra oss om att våra aktieägare instämmer så kommer vi att bjuda in och presentera förslaget inom kort med förhoppning om våra aktieägares fortsatta förtroende", sade Cyxones VD, Kjell G Stenberg.

Mer information om Rabeximod, dess utvecklingsplan och Cyxones marknadsuppskattningar kommer att presenteras på bolagets extra bolagsstämma.

 2017-06-14

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, CEO
Tel: 0723-816168
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21 221 22 Malmö
www.cyxone.com

Denna information är sådan information som Cyxone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2017 kl. 09.00 CET.

Om Cyxone
Cyxone AB (publ) är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel för autoimmuna sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar. Bolagets främsta kandidat, T20K, tillhör klassen cyklotider och är baserad på en typ av växtprotein, som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar som t.ex. multipel skleros och ledgångsreumatism. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank.

Filer för nedladdning
februari 16, 2018
Regulatorisk

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Kvartalet (2017-10-01-2017-12-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (21) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -3 231 (-1 301) KSEK
 • Resultat per aktie -0,18 (-0,10)
 • Likvida medel uppgick per 2017-12-31 till 33 357 (21 598) KSEK
 • Soliditeten uppgick per 2017-12-31 till 90,4 (96,9) %

Räkenskapsåret (2017-01-01-2017-12-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (21) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -8 824 (-4 162) KSEK
 • Resultat per aktie -0,50 (-0,32)
Läs mer
januari 30, 2018

Med anledning av intresse från läkemedelsföretag så beslutade Cyxone att undersöka om cyklotider är verkningsfulla mot inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Studien har planerats vid det Medicinska Universitetet i Wien och har nu startat.

Läs mer
december 21, 2017
Regulatorisk

T20K distribueras till immunologiskt aktiva organ som mjälte och tunntarm efter injektion i bukhålan hos möss. Man finner även att T20K i oförändrad form finns kvar i betydande mängder i dessa organ även 24 timmar efter injektion trots att T20K snabbt elimineras från blod.

Läs mer
december 11, 2017
Regulatorisk

Idag, den 11 december 2017, hölls extra bolagsstämma i Cyxone AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Läs mer
november 23, 2017
Regulatorisk

Aktieägarna i Cyxone AB (publ), 559020-5471, kallas härmed till extra bolagsstämma på Setterwalls Advokatbyrå AB, Stortorget 23, i Malmö måndagen den 11 december 2017 kl. 10.00.

Läs mer
november 23, 2017
Regulatorisk

Som tidigare meddelats så förvärvade Cyxone Rabeximod från OxyPharma i juni 2017. Rabeximod har genomgått fas 2 studier i patienter med moderat till svår ledgångsreumatism där man fann signifikanta förbättringar av sjukdomssymptomen fyra veckor efter att den formella försöksperioden (12 veckor) avslutats.

Läs mer
oktober 25, 2017
Regulatorisk

Sammanfattning av delårsrapport

Kvartalet (2017-07-01-2017-09-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -1 518 (-1 235) KSEK
 • Resultat per aktie -0,10 (-0,10)
 • Likvida medel uppgick per 2017-09-30 till 25 662 (23 468) KSEK
 • Soliditeten uppgick per 2017-09-30 till 95,2 (97,7) %

Perioden (2017-01-01-2017-09-30) 

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -5 593 (-2 860) KSEK
 • Resultat per aktie -0,36 (-0,22)
Läs mer
oktober 23, 2017
Regulatorisk

Cyxone har i samarbete med Eurofins Panlabs Discovery Services i Taiwan undersökt om T20K kan påverka receptorer eller andra cellulära funktioner som en indikation på substansens biverkningspotential.

Läs mer
1
2
3
4
5

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.