Pressmeddelanden

Cyxones noteringsemission kraftigt övertecknad

Den 29 april 2016 avslutades teckningstiden i Cyxones nyemission av units inför den planerade noteringen vid Nasdaq First North. Emissionen om 25 MSEK tecknades till cirka 135 MSEK inklusive teckningsåtagande, vilket motsvarar en teckningsgrad om ca 540 %. Totalt inkom 4 173 teckningar. Cyxone tillförs därmed totalt cirka 25 MSEK före noterings- och emissionskostnader om cirka 2,8 MSEK. Avräkningsnotor skickas ut den 6 maj 2016.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner.

Cyxones VD kommenterar:
- Jag vill hälsa alla nya aktieägare välkomna till Cyxone, och tacka för det förtroende som ni visat genom att delta i noteringsemissionen. Det känns särskilt tillfredsställande att vår noteringsemission blivit kraftigt övertecknad. Emissionen gör det möjligt för Cyxone att utvärdera T20K i prekliniska modeller för att kunna beskriva dess farmakologiska effekter på immunsystemet och för att finna den dos som skulle kunna ge en god sjukdomslindring utan att orsaka biverkningar. Emissionen gör det också möjligt att påbörja tillverkning av T20K för att användas i människa i den första kliniska studien, fas I-studien. Det är med stor glädje, men också stort ansvar, som vi nu kan fokusera på att utveckla T20K och skapa mer värde för våra aktieägare.

Planerad notering på Nasdaq First North i Stockholm
Cyxone har ansökt om upptagande av bolagets aktier och teckningsoptioner till handel på Nasdaq First North. Förutsatt marknadsplatsens godkännande beräknas första dag för handel för bolagets aktie och teckningsoptioner på First North bli den 7 juni 2016.

Kortnamn för bolagets aktie på First North är CYXO, kortnamnet för teckningsoption TO 1 är CYXO TO 1 och kortnamnet för teckningsoption TO 2 är CYXO TO 2.

Teckning och tilldelning
Tilldelning av units, tecknade inom ramen för nyemissionen, sker i enlighet med de principer som anges i prospektet publicerat den 12 april 2016 varvid teckningsåtagarna erhåller full tilldelning. Vidare har Cyxones styrelse beslutat att tilldela en post (500 units) till 1 961 tecknare. Till följd av den kraftiga överteckningen kommer tyvärr inte alla tecknare erhålla tilldelning vilket innebär att 2 212 tecknare inte erhåller någon tilldelning.

Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds den 6 maj 2016 till respektive tecknare som erhållit tilldelning. Betalning ska ske senast den dag som anges på avräkningsnotan. Inget meddelande skickas till de tecknare som inte erhållit tilldelning.

Emissionen om 25 MSEK tecknades till ca 135 MSEK inklusive teckningsåtagande vilket motsvarar en teckningsgrad om ca 540 %. Totalt nyemitteras 5 000 000 aktier, 2 500 000 teckningsoptioner av serie TO 1 och 2 500 000 teckningsoptioner av serie TO 2.

Om samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas kommer bolaget att tillföras ytterligare 25 MSEK före emissionskostnader.

Antal aktier och aktiekapital
När emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Cyxone att uppgå till 12 925 000 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 975 471,70 SEK. Därutöver kommer det att finnas 2 500 000 teckningsoptioner av serie TO 1 och 2 500 000 teckningsoptioner av serie TO 2. Vid fullt nyttjande av samtliga vidhängande teckningsoptioner ökar antalet aktier i Cyxone med 5 000 000 till 17 925 000 och aktiekapitalet med 377 358,49 SEK till 1 352 830,19 SEK

Villkor för teckningsoptioner
Innehav av en teckningsoption berättigar till teckning av en nyemitterad aktie. En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en ny aktie för 5 SEK under perioden 30 januari - 10 februari 2017. En teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en ny aktie för 5 SEK under perioden 18 september - 29 september 2017.

Teckningsoptioner av serie TO 1 tillför Bolaget 12,5 MSEK vid fullt nyttjande och teckningsoptioner av serie TO 2 tillför Bolaget ytterligare 12,5 MSEK vid fullt nyttjande före emissionskostnader.

Rådgivare/projektledare
Corpura AB är projektledare i samband med nyemissionen och Fredersen Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North kommer att vara Consensus Asset Management AB. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut med anledning av nyemissionen.

2016-05-04

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, CEO
Tel: 070-716 80 09
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
221 22 Malmö
www.cyxone.com

Om Cyxone
Cyxone AB (publ) är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga växtproteiner, s.k. cyclotider. Cyclotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya läkemedel med fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av en substans, T20K, som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar som t.ex. multipel skleros och ledgångsreumatism. Cyxone har upprättat ett prospekt avseende nyemission av units inför upptagande av handel på Nasdaq First North. Beräknad första handelsdag är 7 juni 2016. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North kommer att vara Consensus Asset Management AB.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med units eller andra värdepapper i Cyxone. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Cyxone kommer endast att ske genom det prospekt som Cyxone offentliggjort. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Cyxone för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga betalda tecknade units eller units har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Cyxone och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2016, kl. 18:20. CET.

Filer för nedladdning
maj 23, 2017

Idag, den 23 maj 2017, hölls årsstämma i Cyxone AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Läs mer
maj 18, 2017
Regulatorisk

Cyxone meddelar idag att bolaget etablerat ett långsiktigt strategiskt samarbete med Sourcia, en klinisk kontraktforskningsorganisation (CRO) med kontor i Nederländerna, Belgien och Tyskland.

Läs mer
maj 16, 2017
Regulatorisk

Sammanfattning av delårsrapport

Kvartalet (2017-01-01-2017-03-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -1491 (-307) KSEK
 • Resultat per aktie -0,10 (-0,04) SEK
 • Likvida medel uppgick per 2017-03-31 till 31 275 (4 114) KSEK
 • Soliditeten uppgick per 2017-03-31 till 98,2 (97,8) %
Läs mer
maj 15, 2017

Cyxone AB och den schweiziska läkemedelstillverkaren Bachem AG har sedan 2016 samarbetat med att utveckla syntesen av Cyxones utvecklingssubstans T20K och att producera substans för de studier som startades förra året.

Läs mer
april 21, 2017

Aktieägarna i Cyxone AB (publ), 559020-5471, kallas härmed till årsstämma på Setterwalls Advokatbyrå AB, Stortorget 23, i Malmö tisdagen den 23 maj 2017 kl. 10.00.

Läs mer
mars 10, 2017
Regulatorisk

Cyxone meddelar idag att en oberoende forskargrupp på Monash University i Australien har bekräftat de goda effekter av bolagets utvecklingssubstans T20K på MS symptom i djurmodell som tidigare beskrivit.

Läs mer
februari 16, 2017
Regulatorisk

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Kvartalet (2016-10-01 - 2016-12-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -1 301 KSEK
 • Resultat per aktie -0,10 SEK

Kalenderår (2016-01-01 - 2016-12-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -3 999 KSEK
 • Resultat per aktie - 0,30 SEK 
 • Likvida medel uppgick per 2016-12-31 till 21 598 KSEK 
 • Soliditeten uppgick per 2016-12-31 till 96,9 %

Räkenskapsåret (2015-07-13 - 2016-12-31) 

 • Rörelsens intäkter uppgick till 21 KSEK 
 • Resultat efter finansiella poster -4 161 KSEK 
 • Resultat per aktie - 0,32 SEK 
 • Likvida medel uppgick per 2016-12-31 till 21 598 KSEK 
 • Soliditeten uppgick per 2016-12-31 till 96,9 %
Läs mer
februari 15, 2017
Regulatorisk

Teckningsperioden för TO 1 avslutades den 10 februari 2017 och under denna period nyttjades 2 405 992 teckningsoptioner för teckning av lika många aktier vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 96 %. Cyxone tillförs därmed cirka 12 miljoner kronor före emissionskostnader.

Läs mer
januari 30, 2017

Genom de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med noteringsemissionen i april 2016 kan aktier tecknas under perioden 30 januari - 10 februari 2017. En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en aktie för fem (5) kronor. Observera att de teckningsoptioner av serie TO 1 som inte avyttras senast den 8 februari 2017 eller utnyttjas senast den 10 februari 2017 blir ogiltiga och förlorar sitt värde. I det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas tillförs Cyxone 12,5 MSEK före emissionskostnader. Nedan presenteras information om hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner.

Läs mer
1
2
3
4
5

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.