Pressmeddelanden

Cyxones utvecklingssubstans T20Ks förmåga att både förebygga och bromsa multipel skleros i djurmodell är nu verifierad av ett oberoende laboratorium

Cyxone meddelar idag att en oberoende forskargrupp på Monash University i Australien har bekräftat de goda effekter av bolagets utvecklingssubstans T20K på MS symptom i djurmodell som tidigare beskrivit.

I Cyxones utvecklingsprogram ingår att bekräfta de goda resultat med T20K på MS i djurmodell som forskargruppen i Wien beskrivit bl.a. i en artikel publicerad i mars 2016 i den ansedda vetenskapliga tidskriften PNAS. Det är ett standardförfarande inför kliniska studier att låta ett oberoende laboratorium bekräfta effektiviteten av den nya drog som man avser att utveckla till konkurrenskraftig produkt.

Forskargruppen har undersökt om T20K, genom förbehandlig av djuren med endast en dos given sju dagar före initiering av sjukdomen, kan förhindra att djuren utvecklar MS symptom samt om daglig behandling med T20K efter initiering, kan förhindra att MS utvecklas.

Man har visat att endast en dos av såväl 5 som 10 mg/kg T20K 7 dagar före sjukdomsinititeringen signifikant fördröjde symptomutvecklingen, reducerade graden av MS symptom samt krafigt reducerade den sammanlagda sjukdomsutvecklingen hos djuren.

När man startade en oral behandling av försöksdjuren med T20K samtidigt med sjukdomsinitieringen så fördröjdes och reducerades symptomutvecklingen av T20K redan vid 1 mg/kg/dag. Vid en dos av 3 mg/kg/dag så utvecklades inga mätbara MS symptom i djuren. Den positiva kontrollsubstansen Fingolimod (Gilenya) given vid samma dos, 3 mg/kg/dag, uppvisade liknande effekt på MS symptom som T20K.

Resultaten från Monash Universtity bekräftar därmed att T20K har både förmåga att förebygga MS som att behandla redan uppkommen sjukdom. Denna nya studie visar också att T20K har effekt vid avsevärt lägre doser än tidigare beskrivits. Fullständig hämning av MS symptom sker redan vid en oral dos av 3 mg/kg/dag i jämförelse med den tidigare oralt effektiva dosen 20 mg/kg/dag.

Resultaten tyder på att T20K har en mycket konkurrenskraftig effekt på MS jämfört med dagens ledande MS produkt Gilenya och att säkerhetsintervallet förefaller vara ännu större än det som tidigare uppmätts.

Cyxones VD, Kjell Stenberg säger "Även om vi aldrig tvivlat på de resultat som tagits fram av forskargruppen vid det Medicinska Universitet i Wien så är vi glada att nu ha visat att T20K kan ha ännu bättre effekter mot MS i djurmodell än vi tidigare trodde vlket styrker oss i vårt arbete för att studera T20Ks effekter i människa."

Cyxones ordförande, Bert Junno, säger, "De nya resultaten från det Australiensiska laboratoriet stärker Cyxones ledande position vad gäller utveckling av effektivare och säkrare medel mot multipel skleros."

2017-03-10

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, CEO
Tel: 0723-816168
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
211 22 Malmö
www.cyxone.com

Denna information är sådan information som Cyxone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2017 kl. 13.00 CET.

Om Cyxone
Cyxone AB (publ) är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga växtproteiner, s.k. cyklotider. Cyklotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya läkemedel med fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av en substans, T20K, som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar som t ex multipel skleros och ledgångsreumatism. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank.

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, CEO
Tel: 0723-816168
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
211 22 Malmö
www.cyxone.com

Filer för nedladdning
oktober 11, 2017
Regulatorisk

Cyxone kommer i samarbete med det Medicinska Universitetet i Wien genomföra en studie med en cyklotid i etablerad djurmodell för inflammatorisk tarmsjukdom. Studien kommer att starta efter årsskiftet 2017/2018.

Läs mer
oktober 06, 2017
Regulatorisk

Cyxone har genom licens patentansökningar i olika stadier av utveckling i Europa, Nordamerika och Australien. I USA finns ett godkänt patent och i de övriga områdena är patenten på god väg att bli godkända. I Australien har patentansökan blivit accepterad i juli och bolaget har inkommit med en sista version och betalt avgiften för godkännande.

Läs mer
oktober 05, 2017
Regulatorisk

Teckningsperioden för TO 2 avslutades den 29 september 2017 och under denna period nyttjades 2 467 119 teckningsoptioner för teckning av lika många aktier vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 98,7 %. Cyxone tillförs därmed cirka 12,3 miljoner kronor före emissionskostnader.

Läs mer
oktober 03, 2017
Regulatorisk

Med anledning av den intervju som gjordes med Cyxones VD av BioStock/Monocl torsdagen den 28 september vill bolaget klargöra referenserna till möjligheterna att likställa två fas 2-studier med en fas 3-studie.

Läs mer
september 18, 2017

Genom de teckningsoptioner av serie TO 2 som emitterades i samband med noteringsemissionen i april 2016 kan aktier tecknas under perioden 18 september - 29 september 2017. En teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en aktie för fem (5) kronor. Observera att de teckningsoptioner av serie TO 2 som inte avyttras senast den 27 september 2017 eller utnyttjas senast den 29 september 2017 blir ogiltiga och förlorar sitt värde. I det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 nyttjas tillförs Cyxone 12,5 MSEK före emissionskostnader. Nedan presenteras information om hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner.

Läs mer
augusti 30, 2017
Regulatorisk

Sammanfattning av delårsrapport

Halvåret (2017-01-01-2017-06-30)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster -4 075 (-1 626) KSEK
  • Resultat per aktie -0,27 (-0,13)
  • Likvida medel uppgick per 2017-06-30 till 28 114 (24 636) KSEK
  • Soliditeten uppgick per 2017-06-30 till 95,2 (87,9) %

Kvartalet (2017-04-01-2017-06-30)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster -2 588 (-1 157) KSEK
  • Resultat per aktie -0,17 (-0,09)
Läs mer
juni 29, 2017

Med hänvisnings till det Nyhetsbrev som publicerades på Cyxones hemsida den 28 juni (se nedan) vill vi på detta sätt kommunicera innehållet till alla med intresse i Cyxone AB och dess projekt.

Läs mer
juni 14, 2017
Regulatorisk

Cyxone meddelar att bolaget undertecknat ett avtal rörande den exklusiva rätten att förvärva den kliniska läkemedelskandidaten Rabeximod från OxyPharma AB. Transaktionen har utformats på ett sätt som minimerar påverkan av Cyxones kassaflöde genom att motparten erbjuds en miljon niohundra sextontusen trehundra sjuttiotvå aktier (1 916 372 aktier motsvarande en utspädningseffekt om 12,5 %) samt royaltyrättigheter om tio procent (10%) på framtida nettointäkter kopplade till Rabeximod. Cyxone kommer att kalla till extra bolagsstämma för att söka ägarnas godkännande för en riktad nyemission som möjliggör att genomföra förvärvet och en fas 2b-studie inom ledgångsreumatism.

Läs mer
juni 07, 2017
Regulatorisk

Cyxone AB och University of Queensland inleder samarbete för att ytterligare klarlägga effekterna av Cyxones utvecklingssubstans T20K i MS modellen. 

Läs mer
1
2
3
4
5

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.