Pressmeddelanden

Cyxones utvecklingssubstans T20Ks förmåga att både förebygga och bromsa multipel skleros i djurmodell är nu verifierad av ett oberoende laboratorium

Cyxone meddelar idag att en oberoende forskargrupp på Monash University i Australien har bekräftat de goda effekter av bolagets utvecklingssubstans T20K på MS symptom i djurmodell som tidigare beskrivit.

I Cyxones utvecklingsprogram ingår att bekräfta de goda resultat med T20K på MS i djurmodell som forskargruppen i Wien beskrivit bl.a. i en artikel publicerad i mars 2016 i den ansedda vetenskapliga tidskriften PNAS. Det är ett standardförfarande inför kliniska studier att låta ett oberoende laboratorium bekräfta effektiviteten av den nya drog som man avser att utveckla till konkurrenskraftig produkt.

Forskargruppen har undersökt om T20K, genom förbehandlig av djuren med endast en dos given sju dagar före initiering av sjukdomen, kan förhindra att djuren utvecklar MS symptom samt om daglig behandling med T20K efter initiering, kan förhindra att MS utvecklas.

Man har visat att endast en dos av såväl 5 som 10 mg/kg T20K 7 dagar före sjukdomsinititeringen signifikant fördröjde symptomutvecklingen, reducerade graden av MS symptom samt krafigt reducerade den sammanlagda sjukdomsutvecklingen hos djuren.

När man startade en oral behandling av försöksdjuren med T20K samtidigt med sjukdomsinitieringen så fördröjdes och reducerades symptomutvecklingen av T20K redan vid 1 mg/kg/dag. Vid en dos av 3 mg/kg/dag så utvecklades inga mätbara MS symptom i djuren. Den positiva kontrollsubstansen Fingolimod (Gilenya) given vid samma dos, 3 mg/kg/dag, uppvisade liknande effekt på MS symptom som T20K.

Resultaten från Monash Universtity bekräftar därmed att T20K har både förmåga att förebygga MS som att behandla redan uppkommen sjukdom. Denna nya studie visar också att T20K har effekt vid avsevärt lägre doser än tidigare beskrivits. Fullständig hämning av MS symptom sker redan vid en oral dos av 3 mg/kg/dag i jämförelse med den tidigare oralt effektiva dosen 20 mg/kg/dag.

Resultaten tyder på att T20K har en mycket konkurrenskraftig effekt på MS jämfört med dagens ledande MS produkt Gilenya och att säkerhetsintervallet förefaller vara ännu större än det som tidigare uppmätts.

Cyxones VD, Kjell Stenberg säger "Även om vi aldrig tvivlat på de resultat som tagits fram av forskargruppen vid det Medicinska Universitet i Wien så är vi glada att nu ha visat att T20K kan ha ännu bättre effekter mot MS i djurmodell än vi tidigare trodde vlket styrker oss i vårt arbete för att studera T20Ks effekter i människa."

Cyxones ordförande, Bert Junno, säger, "De nya resultaten från det Australiensiska laboratoriet stärker Cyxones ledande position vad gäller utveckling av effektivare och säkrare medel mot multipel skleros."

2017-03-10

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, CEO
Tel: 0723-816168
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
211 22 Malmö
www.cyxone.com

Denna information är sådan information som Cyxone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2017 kl. 13.00 CET.

Om Cyxone
Cyxone AB (publ) är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga växtproteiner, s.k. cyklotider. Cyklotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya läkemedel med fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av en substans, T20K, som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar som t ex multipel skleros och ledgångsreumatism. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank.

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, CEO
Tel: 0723-816168
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
211 22 Malmö
www.cyxone.com

Filer för nedladdning
mars 10, 2017
Regulatorisk

Cyxone meddelar idag att en oberoende forskargrupp på Monash University i Australien har bekräftat de goda effekter av bolagets utvecklingssubstans T20K på MS symptom i djurmodell som tidigare beskrivit.

Läs mer
februari 16, 2017
Regulatorisk

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Kvartalet (2016-10-01 - 2016-12-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -1 301 KSEK
 • Resultat per aktie -0,10 SEK

Kalenderår (2016-01-01 - 2016-12-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -3 999 KSEK
 • Resultat per aktie - 0,30 SEK 
 • Likvida medel uppgick per 2016-12-31 till 21 598 KSEK 
 • Soliditeten uppgick per 2016-12-31 till 96,9 %

Räkenskapsåret (2015-07-13 - 2016-12-31) 

 • Rörelsens intäkter uppgick till 21 KSEK 
 • Resultat efter finansiella poster -4 161 KSEK 
 • Resultat per aktie - 0,32 SEK 
 • Likvida medel uppgick per 2016-12-31 till 21 598 KSEK 
 • Soliditeten uppgick per 2016-12-31 till 96,9 %
Läs mer
februari 15, 2017
Regulatorisk

Teckningsperioden för TO 1 avslutades den 10 februari 2017 och under denna period nyttjades 2 405 992 teckningsoptioner för teckning av lika många aktier vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 96 %. Cyxone tillförs därmed cirka 12 miljoner kronor före emissionskostnader.

Läs mer
januari 30, 2017

Genom de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med noteringsemissionen i april 2016 kan aktier tecknas under perioden 30 januari - 10 februari 2017. En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en aktie för fem (5) kronor. Observera att de teckningsoptioner av serie TO 1 som inte avyttras senast den 8 februari 2017 eller utnyttjas senast den 10 februari 2017 blir ogiltiga och förlorar sitt värde. I det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas tillförs Cyxone 12,5 MSEK före emissionskostnader. Nedan presenteras information om hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner.

Läs mer
december 21, 2016
Regulatorisk

Cyxone meddelar idag beslut om att förvärva hela den patentfamilj som skyddar bolagets huvudkandidat, T20K för €100 930 inklusive VAT motsvarande den kostnad som universitetet haft i samband med patenteringsprocessen.

Läs mer
december 19, 2016
Regulatorisk

Cyxone har tidigare rapporterat låg toxicitet av injicerad T20K och kan nu meddela att T20K efter oral administration inte ger påvisbara toxiska effekter i möss upp till 100 mg/kg endos. Även vid en oral dos av 250 mg/kg så hämtade sig hälften av försöksdjuren väl efter behandlingen.

Läs mer
november 21, 2016
Regulatorisk

Cyxone anlitar i enlighet med regelverket på Nasdaq First North Stockholm en Certified Adviser, CA. För närvarande är Consensus Asset Management AB bolagets CA.

Läs mer
oktober 28, 2016
Regulatorisk

Sammanfattning av delårsrapport

Kvartalet (2016-07-01 - 2016-09-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -1 234 KSEK
 • Resultat per aktie -0,10 SEK

Perioden (2016-01-01 - 2016-09-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -2 698 KSEK
 • Resultat per aktie - 0,21 SEK
 • Likvida medel uppgick per 2016-09-30 till 23 468 KSEK
 • Soliditeten uppgick per 2016-09-30 till 97,7 %
Läs mer
september 19, 2016
Regulatorisk

Det amerikanska patentverket har meddelat att Cyxones ansökan om patent på cyclotideteknologin godkänts.

Läs mer
1
2
3

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.