Pressmeddelanden

Cyxones utvecklingssubstans T20Ks förmåga att både förebygga och bromsa multipel skleros i djurmodell är nu verifierad av ett oberoende laboratorium

Cyxone meddelar idag att en oberoende forskargrupp på Monash University i Australien har bekräftat de goda effekter av bolagets utvecklingssubstans T20K på MS symptom i djurmodell som tidigare beskrivit.

I Cyxones utvecklingsprogram ingår att bekräfta de goda resultat med T20K på MS i djurmodell som forskargruppen i Wien beskrivit bl.a. i en artikel publicerad i mars 2016 i den ansedda vetenskapliga tidskriften PNAS. Det är ett standardförfarande inför kliniska studier att låta ett oberoende laboratorium bekräfta effektiviteten av den nya drog som man avser att utveckla till konkurrenskraftig produkt.

Forskargruppen har undersökt om T20K, genom förbehandlig av djuren med endast en dos given sju dagar före initiering av sjukdomen, kan förhindra att djuren utvecklar MS symptom samt om daglig behandling med T20K efter initiering, kan förhindra att MS utvecklas.

Man har visat att endast en dos av såväl 5 som 10 mg/kg T20K 7 dagar före sjukdomsinititeringen signifikant fördröjde symptomutvecklingen, reducerade graden av MS symptom samt krafigt reducerade den sammanlagda sjukdomsutvecklingen hos djuren.

När man startade en oral behandling av försöksdjuren med T20K samtidigt med sjukdomsinitieringen så fördröjdes och reducerades symptomutvecklingen av T20K redan vid 1 mg/kg/dag. Vid en dos av 3 mg/kg/dag så utvecklades inga mätbara MS symptom i djuren. Den positiva kontrollsubstansen Fingolimod (Gilenya) given vid samma dos, 3 mg/kg/dag, uppvisade liknande effekt på MS symptom som T20K.

Resultaten från Monash Universtity bekräftar därmed att T20K har både förmåga att förebygga MS som att behandla redan uppkommen sjukdom. Denna nya studie visar också att T20K har effekt vid avsevärt lägre doser än tidigare beskrivits. Fullständig hämning av MS symptom sker redan vid en oral dos av 3 mg/kg/dag i jämförelse med den tidigare oralt effektiva dosen 20 mg/kg/dag.

Resultaten tyder på att T20K har en mycket konkurrenskraftig effekt på MS jämfört med dagens ledande MS produkt Gilenya och att säkerhetsintervallet förefaller vara ännu större än det som tidigare uppmätts.

Cyxones VD, Kjell Stenberg säger "Även om vi aldrig tvivlat på de resultat som tagits fram av forskargruppen vid det Medicinska Universitet i Wien så är vi glada att nu ha visat att T20K kan ha ännu bättre effekter mot MS i djurmodell än vi tidigare trodde vlket styrker oss i vårt arbete för att studera T20Ks effekter i människa."

Cyxones ordförande, Bert Junno, säger, "De nya resultaten från det Australiensiska laboratoriet stärker Cyxones ledande position vad gäller utveckling av effektivare och säkrare medel mot multipel skleros."

2017-03-10

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, CEO
Tel: 0723-816168
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
211 22 Malmö
www.cyxone.com

Denna information är sådan information som Cyxone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2017 kl. 13.00 CET.

Om Cyxone
Cyxone AB (publ) är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga växtproteiner, s.k. cyklotider. Cyklotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya läkemedel med fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av en substans, T20K, som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar som t ex multipel skleros och ledgångsreumatism. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank.

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, CEO
Tel: 0723-816168
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
211 22 Malmö
www.cyxone.com

Filer för nedladdning
februari 16, 2018
Regulatorisk

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Kvartalet (2017-10-01-2017-12-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (21) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -3 231 (-1 301) KSEK
 • Resultat per aktie -0,18 (-0,10)
 • Likvida medel uppgick per 2017-12-31 till 33 357 (21 598) KSEK
 • Soliditeten uppgick per 2017-12-31 till 90,4 (96,9) %

Räkenskapsåret (2017-01-01-2017-12-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (21) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -8 824 (-4 162) KSEK
 • Resultat per aktie -0,50 (-0,32)
Läs mer
december 21, 2017
Regulatorisk

T20K distribueras till immunologiskt aktiva organ som mjälte och tunntarm efter injektion i bukhålan hos möss. Man finner även att T20K i oförändrad form finns kvar i betydande mängder i dessa organ även 24 timmar efter injektion trots att T20K snabbt elimineras från blod.

Läs mer
december 11, 2017
Regulatorisk

Idag, den 11 december 2017, hölls extra bolagsstämma i Cyxone AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Läs mer
november 23, 2017
Regulatorisk

Aktieägarna i Cyxone AB (publ), 559020-5471, kallas härmed till extra bolagsstämma på Setterwalls Advokatbyrå AB, Stortorget 23, i Malmö måndagen den 11 december 2017 kl. 10.00.

Läs mer
november 23, 2017
Regulatorisk

Som tidigare meddelats så förvärvade Cyxone Rabeximod från OxyPharma i juni 2017. Rabeximod har genomgått fas 2 studier i patienter med moderat till svår ledgångsreumatism där man fann signifikanta förbättringar av sjukdomssymptomen fyra veckor efter att den formella försöksperioden (12 veckor) avslutats.

Läs mer
oktober 25, 2017
Regulatorisk

Sammanfattning av delårsrapport

Kvartalet (2017-07-01-2017-09-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -1 518 (-1 235) KSEK
 • Resultat per aktie -0,10 (-0,10)
 • Likvida medel uppgick per 2017-09-30 till 25 662 (23 468) KSEK
 • Soliditeten uppgick per 2017-09-30 till 95,2 (97,7) %

Perioden (2017-01-01-2017-09-30) 

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -5 593 (-2 860) KSEK
 • Resultat per aktie -0,36 (-0,22)
Läs mer
oktober 23, 2017
Regulatorisk

Cyxone har i samarbete med Eurofins Panlabs Discovery Services i Taiwan undersökt om T20K kan påverka receptorer eller andra cellulära funktioner som en indikation på substansens biverkningspotential.

Läs mer
oktober 11, 2017
Regulatorisk

Cyxone kommer i samarbete med det Medicinska Universitetet i Wien genomföra en studie med en cyklotid i etablerad djurmodell för inflammatorisk tarmsjukdom. Studien kommer att starta efter årsskiftet 2017/2018.

Läs mer
oktober 06, 2017
Regulatorisk

Cyxone har genom licens patentansökningar i olika stadier av utveckling i Europa, Nordamerika och Australien. I USA finns ett godkänt patent och i de övriga områdena är patenten på god väg att bli godkända. I Australien har patentansökan blivit accepterad i juli och bolaget har inkommit med en sista version och betalt avgiften för godkännande.

Läs mer
1
2
3

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.