Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma i Cyxone

Aktieägarna i Cyxone AB (publ), 559020-5471, kallas härmed till årsstämma på Setterwalls Advokatbyrå AB, Stortorget 23, i Malmö tisdagen den 23 maj 2017 kl. 10.00.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 maj 2017; och
 • dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 17 maj 2017 skriftligen till Cyxone AB, Att. Kjell Stenberg, Adelgatan 21, 211 22 Malmö, per e-post kjell.g.stenberg@cyxone.com eller per telefon 0723 816 168. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om biträden (högst två) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 17 maj 2017, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud mm.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.cyxone.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
12. Fastställande av antalet stämmovalda styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter.
13. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.
14. Val av styrelseledamöter och revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
15. Beslut om ändring av bolagsordningen.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
17. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 10: Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Överkursfond 25 265 217
Årets resultat -4 161 624
  21 103 593


Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas och att tillgängliga medel disponeras så att 21 103 593 kronor överförs i ny räkning.

Punkt 12: Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 46 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att fyra ordinarie styrelseledamöter utses. Vidare föreslår styrelsen att en revisor utan suppleant utses.

Punkt 13: Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 46 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordföranden och med 75 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter. Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 14: Val av styrelse och revisor

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 46 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår omval av Bert Junno, Theresa Comiskey Olsen, Saad Gilani och Mikael Lindstam som ordinarie ledamöter samt omval av Bert Junno som styrelseordförande.

Information om ledamöterna som föreslås för omval finns på www.cyxone.com.

Styrelsen föreslår omval av auktoriserade revisorn Stein Karlsen som revisor.

Punkt 15: Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

§ 4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 500 000 kronor och till högst 2 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 1 132 075 kronor och till högst 4 528 300 kronor. 

§ 5 Antal aktier

Nuvarande lydelse

Antalet aktier ska vara lägst 6 625 000 och högst 26 500 000.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.

11 § Avstämningsförbehåll

Nuvarande lydelse

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Föreslagen lydelse

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Punkt 16: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska antalet aktier som ska kunna emitteras sammanlagt högst uppgå till 2 299 649 aktier motsvarande femton procent av totalt antal aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman samt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Särskild beslutsmajoritet
För giltigt beslut enligt punkterna 15 och 16 krävs att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på årsstämman
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Tillgängliga handlingar
Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 15 och 16 kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Adelgatan 21, 211 22 Malmö och på bolagets webbplats (www.cyxone.com) senast från och med den 2 maj 2017 samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. 

Uppgift om antal aktier och röster i bolaget
Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 15 330 992 tycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

2017-04-21

Malmö i april 2017
Cyxone AB (publ)
Styrelsen

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, CEO
Tel: 0723-816168
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
211 22 Malmö
www.cyxone.com

Om Cyxone
Cyxone AB (publ) är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga växtproteiner, s.k. cyklotider. Cyklotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya läkemedel med fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av en substans, T20K, som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar som t ex multipel skleros och ledgångsreumatism. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank.

Filer för nedladdning
februari 16, 2018
Regulatorisk

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Kvartalet (2017-10-01-2017-12-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (21) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -3 231 (-1 301) KSEK
 • Resultat per aktie -0,18 (-0,10)
 • Likvida medel uppgick per 2017-12-31 till 33 357 (21 598) KSEK
 • Soliditeten uppgick per 2017-12-31 till 90,4 (96,9) %

Räkenskapsåret (2017-01-01-2017-12-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (21) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -8 824 (-4 162) KSEK
 • Resultat per aktie -0,50 (-0,32)
Läs mer
januari 30, 2018

Med anledning av intresse från läkemedelsföretag så beslutade Cyxone att undersöka om cyklotider är verkningsfulla mot inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Studien har planerats vid det Medicinska Universitetet i Wien och har nu startat.

Läs mer
december 21, 2017
Regulatorisk

T20K distribueras till immunologiskt aktiva organ som mjälte och tunntarm efter injektion i bukhålan hos möss. Man finner även att T20K i oförändrad form finns kvar i betydande mängder i dessa organ även 24 timmar efter injektion trots att T20K snabbt elimineras från blod.

Läs mer
december 11, 2017
Regulatorisk

Idag, den 11 december 2017, hölls extra bolagsstämma i Cyxone AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Läs mer
november 23, 2017
Regulatorisk

Aktieägarna i Cyxone AB (publ), 559020-5471, kallas härmed till extra bolagsstämma på Setterwalls Advokatbyrå AB, Stortorget 23, i Malmö måndagen den 11 december 2017 kl. 10.00.

Läs mer
november 23, 2017
Regulatorisk

Som tidigare meddelats så förvärvade Cyxone Rabeximod från OxyPharma i juni 2017. Rabeximod har genomgått fas 2 studier i patienter med moderat till svår ledgångsreumatism där man fann signifikanta förbättringar av sjukdomssymptomen fyra veckor efter att den formella försöksperioden (12 veckor) avslutats.

Läs mer
oktober 25, 2017
Regulatorisk

Sammanfattning av delårsrapport

Kvartalet (2017-07-01-2017-09-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -1 518 (-1 235) KSEK
 • Resultat per aktie -0,10 (-0,10)
 • Likvida medel uppgick per 2017-09-30 till 25 662 (23 468) KSEK
 • Soliditeten uppgick per 2017-09-30 till 95,2 (97,7) %

Perioden (2017-01-01-2017-09-30) 

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -5 593 (-2 860) KSEK
 • Resultat per aktie -0,36 (-0,22)
Läs mer
oktober 23, 2017
Regulatorisk

Cyxone har i samarbete med Eurofins Panlabs Discovery Services i Taiwan undersökt om T20K kan påverka receptorer eller andra cellulära funktioner som en indikation på substansens biverkningspotential.

Läs mer
1
2
3
4
5

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.